Novinky

obrázek
21.10.2014

Protipožární obklad masivních stropů

U rekonstrukcí nebo i u změn staveb dochází k tomu, že je požadována vyšší požární odolnost, než splňuje stávající železobetonová konstrukce. Je tedy nutné zvýšit požární odolnost konstrukce. Jedním z možných způsobů je dodatečný obklad požárně ochrannými kalcium silikátovými deskami.

obrázek
18.10.2014

Univerzální požárně ochranná stěrková hmota

Univerzální požárně ochranná stěrková hmota se používá především pro požární utěsnění prostupů instalací (kabelů nebo potrubí) požárně dělicími konstrukcemi (stěna nebo strop) nebo pro požární utěsnění stavebních a dilatačních spár. Předností těchto ucpávek je jejich univerzálnost a zejména možnost dilatačních pohybů.

obrázek
18.10.2014

Požárně ochranný tmel

Požárně ochranné tmely se používají na zhotovení protipožárních ucpávek ve stěnách, lehkých příčkách nebo stropních konstrukcích. Používají se pro vytvoření těsnění stavebních a dilatačních spár, pro vytvoření těsnění prostupů kovového a plastového potrubí nebo pro vytvoření těsnění prostupů kabelů včetně kabelových svazků a kabelových lávek.

obrázek
18.10.2014

Vodorovná protipožární membrána

Vodorovnými protipožárními membránami lze chránit ocelové nosníky, stropní a střešní železobetonové desky, dřevěné stropní trámy nebo stropy a střechy z trapézových plechů. Normové působení požáru se uvažuje ze spodní strany. V případě požáru spolupůsobí vodorovné ochranné membrány se stropní konstrukcí. Tím prodlužují dobu statické únosnosti stropní konstrukce v případě požáru a zvyšují její tepelně izolační vlastnosti.

obrázek
18.10.2014

Protipožární obklady dřevěných trámových stropů a střech

Specifické problémy požární ochrany dřevěných konstrukcí, obzvlášť při rekonstrukcích staré zástavby, se dají řešit jednoduchým obkladem z požárně ochranných kalciumsilikátových desek. Skladba obkladu, tloušťka a typ použitých požárně ochranných desek je závislá na požadované požární odolnosti, na skladbě střechy nebo stropu, na rozpětí dřevěných trámů aj.

obrázek
18.10.2014

Vodorovné požární prosklení

U moderních staveb se často setkáváme s přáním či nutností, aby požárně dělící stěny byly průhledné. Někdy je tento požadavek kladen i na stropní konstrukce. Pokud se prosklení vyskytuje ve stropní konstrukci, na kterou je kladen požadavek požární odolnosti, musí splňovat požadavky požárně dělících konstrukcí i vlastní prosklení.

obrázek
12.8.2014

Požární ochrana stropů a střech s trapézovým plechem

Vlastní požární odolnost trapézových plechů je vzhledem k jejich malé tloušťce použitého materiálu velice nízká. U nechráněných konstrukcí dojde při požáru ve velice krátkém časovém úseku k nárůstu teplot, tím ke ztrátě statických vlastností trapézových plechů a následně k rychlému kolapsu celé konstrukce.

obrázek
12.8.2014

Zpěňující těsnicí pásky

Zpěňující těsnicí pásky se používají k zamezení šíření ohně mezi požárně odolnými stavebními dílci. Jedná se zejména o požární dveře a vrata, požární klapky, požární podhledy a příčky, stropy a stěny a rovněž prostupy vzduchotechnických potrubí, kabelů a trubek.

obrázek
1.6.2014

Protipožární obklad dřevěných konstrukcí

Protipožární ochrany dřevěných konstrukcí jsou založeny na zabránění přístupu vzduchu a na snížení teploty, kterou je dřevní hmota namáhána. Jedním ze způsobů řešení je protipožární obklad dřevěných konstrukcí.

obrázek
20.5.2014

Požární ochrana stavebních a dilatačních spár

U každé větší stavby je třeba pamatovat na dilatační spáry. Tyto spáry musí vyrovnávat objemové změny a deformace betonu způsobené teplotními výkyvy, nepravidelným sedáním stavebních základů a zabránit tvorbě trhlin. Na rozdíl od toho stavební spára nevykazuje objemové ani tvarové změny a je neměnná.

obrázek
17.5.2014

Kabelové deskové přepážky

Kabelové deskové přepážky uzavírají otvory potřebné pro průchod kabelů stěnami a stropy a v případě požáru zabraňují rozšíření kouře a ohně do dalších požárních úseků. Kabelové přepážky mohou být deskové nebo zděné nebo se používají těsnicí systémy.

obrázek
26.1.2014

Trubní ucpávky

Pro těsnění prostupů hořlavých potrubí jsou určeny požárně ochranné manžety. Tyto manžety uzavřou a přeruší trubní vedení pro nehořlavé kapaliny a plyny (vyjma VZT), odpady, potrubní poštu a centrální vysavač, která jsou z hořlavých trubek s různými průměry a tloušťkami stěny.

obrázek
26.1.2014

Požární silikon

Požární silikon je univerzální silikon pro těsnění stavebních a dilatačních spár, požární prosklené konstrukce vč. speciální aplikace - prosklených systémových stěn se silikonovými spárami.

obrázek
29.11.2013

Nábytek z nehořlavého materiálu

Pro výrobu nehořlavého dekorativního vybavení interiéru se používají zpravidla speciální silikátové požárně ochranné desky se speciálními minerálními plnivy odolávajícími vlhkosti. Desky jsou tvarově stálé, velkoformátové a samonosné.

obrázek
2.10.2013

Protipožární obklad ocelových nosníků

Pro ochranu ocelových konstrukcí se používají různé obklady, nástřikové hmoty nebo nátěry. Pro protipožární obklady ocelových nosníků se používají různé deskové materiály a systémy.

obrázek
26.9.2013

Vysokoteplotní lepidlo

Lepidlo se používá zpravidla ve stavebnětechnické požární ochraně jako montážní pomůcka, kromě toho pro utěsňování vzduchotechnických potrubí a jako montážní pomůcka pro aplikaci lehkých izolačních materiálů.

obrázek
16.9.2013

Protipožární malta

Požárně ochranná malta se používá především na dotěsnění (dozdění) stavebních výplní otvorů a prostupů instalací, zejména kabelů a kabelových lávek požárně dělicími konstrukcemi (stěny nebo stropy).

obrázek
13.9.2013

Protipožární samonosné vzduchotechnické potrubí

Pro výrobu požárně odolného vzduchotechnického potrubí se používají například požárně ochranné kalciumsilikátové stavební desky, ze kterých je možné přímo vytvořit samonosné potrubí nebo obklad plechového pozinkovaného potrubí.

obrázek
11.9.2013

Protipožární obklad zesilujících pásků z CFK lamel a tkanin

V případě rekonstrukcí dochází v některých případech k situaci, že je nutno zvýšit zatížení konstrukcí a tím pádem zvýšit její únosnost. Může se jednat o ocelové, betonové i dřevěné konstrukce. Nejvíce rozšířenou variantou je použití vysokopevnostních lamel a tkanin.

obrázek
11.9.2013

Protipožární izolace vzduchotechnického potrubí

Vzduchotechnické potrubí musí být navrženo tak, aby nedocházelo při požáru k přenosu ohně a kouře do sousedních požárních úseků, ostatních poschodí a únikových cest.

1-20/22 stránka: 1 [ ]