a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Encyklopedie

Protipožární obklad masivních stropů

Popis:

U rekonstrukcí nebo i u změn staveb dochází k tomu, že je požadována vyšší požární odolnost, než splňuje stávající železobetonová konstrukce. Je tedy nutné zvýšit požární odolnost konstrukce. Jedním z možných způsobů je dodatečný obklad požárně ochrannými kalcium silikátovými deskami.

Desky se kotví buď přímo k nosné konstrukci (kotví se zpravidla kovovými rozpěrnými hmoždinkami, velikost a rozteče jsou stanoveny výrobcem) anebo je obklad zavěšený. U zavěšeného obkladu je nutno dodržet rozpětí závěsné konstrukce, ale není předepsaná minimální výška zavěšení.

Dodatečný obklad požárními deskami lze využít, je-li nedostatečná celková tloušťka stropní železobetonové desky i v případě, že je nedostatečné krytí výztuže. Některé typy desek mají lepší izolační schopnosti než stejná tloušťka betonové vrstvy (některé dokonce 2,5x lepší, což znamená, že 10 mm požárně ochranné desky může nahradit 25 mm betonu).

Pro tmelení spojů desek se používá brousitelný požárně ochranný tmel, který nezhoršuje požární odolnost celého systému.

Dodatečným obkladem požárně ochrannými deskami lze dosáhnout klasifikace až REI 180 i u masivních železobetonových konstrukcí, které by jinak nesplňovaly požadované hodnoty požární odolnosti.

Fotogalerie

Obklad masivních železobetonových stropů pomocí desek PROMATECT®-H

Přímý obklad masivního stropu z desek PROMATECT®-H Zavěšený obklad masivního stropu z desek PROMATECT®-H Stropy s keramickými vložkami s ocelovou výztuží, popř. žebrové stropy chráněné deskami PROMATECT®-H Přímý obklad železobetonových sloupů a nosníků pomocí desek PROMATECT®-H

Synonyma: Protipožární obklad železobetonových konstrukcí, protipožární obklad betonu
Slovní spojení: Požární obklad betonových sloupů a nosníků, Požární ochrana železobetonu, Požární ochrana stropu s keramickými vložkami
Autor (firma): Gabriela Gruntová (Promat, spol. s r.o.)
Výraz - en: Fire protective linings of massive ceilings and floors
Popis - en:

The reconstructions or building transformations can require higher fire resistance, than the actual reinforced concrete structure offers. Therefore, it is necessary to increase the fire resistance of the existing structure. One of the ways is additional cladding with the calcium-silicate boards.

The boards are anchored either directly to the supporting structure (fastened usually by the metal expansion anchors; size and spacing are determined by the manufacturer) or the cladding is suspended. In suspended cladding situation it is necessary to keep the spacing of the grid, but minimum height of the suspension is not prescribed.

The additional cladding with the fire protective boards can be used in a case of insufficientceiling/floor thickness and if there is deficient reinforcement concrete cover. Some types of boards have better insulating properties than the same thickness of the concrete layer (some even 2,5 times better, that means 10 mm of fire protective board can replace 25 mm of the concrete).

It is used fire protective sealant for sealing joints of the boards, which can be brushed and which does not reduce the fire protection of the system.   

By the additional fire protective cladding there can be achieved fire resistance up to REI 180 of massive concrete structures that would not otherwise meet the required fire resistance themselves.

Video

Audio

EN: Fire protective linings of massive ceilings and floors
DE: Brandschutzbekleidung der Massivdecken