a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Encyklopedie

Univerzální požárně ochranná stěrková hmota

Popis:

Univerzální požárně ochranná stěrková hmota se používá především pro požární utěsnění prostupů instalací (kabelů nebo potrubí) požárně dělicími konstrukcemi (stěna nebo strop) nebo pro požární utěsnění stavebních a dilatačních spár. Předností těchto ucpávek je jejich univerzálnost a zejména možnost dilatačních pohybů. Stěrková hmota se nanáší na výplň otvoru nebo spáry, která je většinou tvořena minerální vlnou, s přesahem na stavební konstrukci a prostupující instalace a lávky. Obvykle se tloušťka stěrky pohybuje kolem 1 až 2 mm v suchém stavu. Spotřeba stěrkové hmoty je přibližně 2 kg/m2 pro dosažení tloušťky 1 mm. Přesné podmínky aplikace jsou vždy stanoveny konkrétním výrobcem pro použitý požární systém (kabelové přepážky a ucpávky, trubní ucpávky, těsnění spár).

Univerzální požárně ochranná stěrková hmota je na endotermní bázi. Vykazuje vynikající přilnavost na různé povrchy, je deklarována kouřotěsnost, vodotěsnost a tlakotěsnost, vykazuje vysokou odolnost proti UV-záření, je trvale pružná, odolná proti vibracím a vhodná i do venkovního prostředí.

Většinou se stěrková hmota dodává v plastových kyblících.

Fotogalerie

Univerzální požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®, typ U

Synonyma: Požární stěrková hmota
Slovní spojení: Vodotěsná požární stěrka, kouřotěsná požární stěrka, těsnění spár, těsnění dilatací, požární stěrka do venkovního prostředí, trvale pružná požární stěrka
Autor (firma): Gabriela Gruntová (Promat, spol. s r.o.)
Výraz - en: Universal Fire Barrier Coating
Popis - en:

Fire barrier universal coating is used primarily for sealing of fire installation penetrations (cable or pipeline) through a fire separating construction (wall or ceiling) or fire sealing construction and flexible joints. The advantage of these seals is their universality and possibility of expansion movements. Fire Barrier Coating is applied to the filler hole or gap, which is mostly made ​​up of mineral wool, with an overlap on the building construction and pervading pipes, cables and cable conduits. Typically, the thickness of coating is around 1-2 mm in the DFT. Consumption of coating is approximately 2 kg/m2 to achieve the thickness of 1 mm. The exact conditions of application are always determined by the manufacturer for the specific fire system (cable barriers and seals, pipe seal, seal joints).

Fire barrier universal coating is based on the endothermic base.

The fire barrier universal coating has excellent adhesion to various surfaces, smoke, water and pressure resistance is declared, as well as high resistance to UV radiation. The coating is permanently elastic, vibration resistant and is suitable for exterior application.

Usually the coatings are supplied in plastic buckets.

Video

Audio

EN: Universal Fire Barrier Coating
DE: Universal Brandschutz Spachtel

www.promatpraha.cz, katalog Promat – Požární bezpečnost staveb dle EN, 4. vydání