a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Encyklopedie

Požárně ochranný tmel

Popis:

Požárně ochranné tmely se používají na zhotovení protipožárních ucpávek ve stěnách, lehkých příčkách nebo stropních konstrukcích. Používají se pro vytvoření těsnění stavebních a dilatačních spár, pro vytvoření těsnění prostupů kovového a plastového potrubí nebo pro vytvoření těsnění prostupů kabelů včetně kabelových svazků a kabelových lávek. Používají se také při osazování požárních uzávěrů, revizních dvířek a rozvaděčů s požární odolností, osazování různých větracích výústkových tvarovek, prosklených konstrukcí s požární odolností a podobně.

Výhodou většiny typů je dobrá přilnavost a soudržnost s různými povrchy a také univerzálnost použití, co se týká podkladů.

Některé tmely mají možnost dilatačního pohybu, některé jsou trvale pružné a odolávají vibracím, některé odolávají vlhkosti, vodě a některé jsou vhodné i do venkovního prostředí.

Po aplikaci ucpávky lze některé tmely opatřit běžnými povrchovými úpravami, jiné jsou nepřetiratelné.

Některé těsnicí konstrukce je možné provádět jednostranně, většina však vyžaduje oboustrannou symetrickou montáž.

Protipožární tmely se ve většině případů nanáší na podklad přímo z kartuše.

Požárně ochrannými tmely lze (dle typu, konstrukce atd.) dosáhnout požární odolnosti konstrukce EI 180.

Fotogalerie

Požárně ochranný tmel PROMASEAL® -gama

Požárně ochranný tmel PROMASEAL® -mastic Požárně ochranný tmel PROMASEAL®-silicon Požárně ochranný tmel Promat®-SYSTEMGLAS-silicon Požárně ochranný tmel PROMASEAL® -mastic slouží k vyplnění spáry mezi rámem revizních dvířek Promat® a ostěním stavebního otvoru

Synonyma: Požární tmel
Slovní spojení: Požární tmel, protipožární ucpávky, kabelové ucpávky, těsnění stavebních spár, těsnění dilatačních spár, osazení revizních dvířek s požární odolností, osazení větracích výústkových tvarovek
Autor (firma): Gabriela Gruntová (Promat, spol. s r.o.)
Výraz - en: Fire protective sealant
Popis - en:

Fire protective sealants are used for creation of fire protective seals in walls, partitions or ceiling structures. They are used for sealing of construction and expansion joints, for the creation of seals of metal and plastic pipes or cables including cable conduits and cable grids. They are also used in the installation of fire doors, cabinets and inspection hatches (access doors) with fire resistance and fire rated switchboard racks, installation of various ventilation grilles, fire resistant glass structures and etc.
The advantage of most types is good adhesion and cohesion with different surfaces and versatility of using (depending on the base materials).
Some sealants have the possibility of movement expansion, some of them are permanently elastic and resistant to vibration, moisture and water and some are suitable for outdoor use.  
After the application of the sealant, conventional finishes may be provided, but some of them cannot be repainted.
Some sealing structure can be performed as one-sided, but most required as double-sided symmetrical application.
Fire protective sealants are in most cases applied to the substrate directly from the cartridge.
Fire protective sealants can (depending on the type, structure etc.) achieve the fire resistance EI 180.

Video

Audio

EN: Fire protective sealant
DE: Brandschutzkitt

www.promatpraha.cz, katalog Promat – Požární bezpečnost staveb dle EN, 4. vydání